top of page

Recytatorzy na start!

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkól podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Recytatorzy na start.
REGULAMIN

10. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

twórczości Marii Konopnickiej

ORGANIZATOR:

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku

CELE KONKURSU:

 • Sejm RP ustanowił Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej.

 • Artystyczna aktywizacja uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 • Upowszechnianie kultury języka ojczystego.

 • Rozwijanie wrażliwości uczestników na słowo mówione.

 • Rozwijanie osiągnięć recytatorskich uczniów związanych z twórczością Marii Konopnickiej.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do udziału w konkursie zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy terminowo dostarczą organizatorowi prawidłowo wypełnione Karty zgłoszenia. Karty zgłoszenia dołączone są do Regulaminu, dostępne także na fanpage Biblioteki.

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczestników konkursu mogą zgłaszać szkoły oraz biblioteki i domy kultury, każda instytucja maksymalnie do trzech osób.

 • Jury ocenia prezentacje uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody.

 • Uczestników będzie oceniać komisja powołana przez organizatora. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny.

 • Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku.

 • Każdy uczestnik prezentuje utwór autorstwa Marii Konopnickiej, czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, ogłoszeniem wyników, publikacji na stronie internetowej oraz Facebookowej.

 • Karty zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@drezdenko.pl lub pocztą do dnia 1 grudnia 2022r. na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera, ul. Kościuszki 11, 66-530 Drezdenko, tel. 95 7621184. Przy zgłoszeniach pocztowych decyduje data stempla pocztowego.10. Powiatowy Konkursu Recytatorski

twórczości Marii Konopnickiej

2022


KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia

1. Imię i nazwisko uczestnika:

…...........................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko instruktora/nauczyciela:

…............................................................................................................................................

3. Adres instytucji, adres e-mail, numer telefonu:

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Tytuł prezentowanego utworu:

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................data pieczęć instytucji

Dane osobowe: Przesyłając zgłoszenie, instytucja akceptuje Regulamin Konkursu. Warunkiem udziału uczniów w konkursie jest podanie przez szkoły prawdziwych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza. Jednocześnie szkoła zobowiązuje się do zabezpieczenia zgody rodziców na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników konkursu. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, szkoła oraz uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora podanych danych osobowych oraz wizerunku Uczestników Konkursu. Dane te będą przetwarzane i udostępniane w celu przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników oraz w związku z wydaniem nagrody.

………………………………………………………………

(podpis i pieczątka dyrektora)

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.


…………………………………………….......

pieczęć Instytucji podpis uczestnika

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page