top of page

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

 

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

z dnia 25.10.2019 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 ze zmianami) Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Wprowadzam Regulamin Wypożyczalni dla dzieci (Załącznik nr1), Czytelni książek (Załącznik nr 2), Wypożyczalni dla dorosłych (Załącznik nr 3), Wypożyczalni międzybibliotecznej (Załącznik nr 4), korzystania z punktu bibliotecznego (Załącznik nr 5) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku oraz Filii na terenie Gminy Drezdenko.

 

§ 2

 

Wprowadzam Regulamin korzystania z Internetu w Czytelni i Wypożyczalni (Załącznik nr 6) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku oraz Filii na terenie Gminy Drezdenko.

 

§ 3

 

Wprowadzam Cennik usług wykonywanych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Ks. J. Tischnera w Drezdenku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku Z dnia 25.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
im. ks. J. TISCHNERA W DREZDENKU

 

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele do lat 15.

 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie czytelnik winien okazać:

  1. legitymację szkolną

  2. wypełnić i podpisać zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu podając następujące dane osobowe:

   1. imię i nazwisko,

   2. PESEL

   3. zawód/zajęcie

   4. adres zamieszkania lub pobytu,

   5. nazwa i adres szkoły

   6. imię ojca,

   7. numer telefonu,

   8. adres e-mail.

   9. legitymujący się (nr dow. osob. nr. alb. lub leg. szk.)

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Wypożyczalnię o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać
  z Wypożyczalni.

 6. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz rozmów przez telefon komórkowy.

 

§ 2. Kaucje

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

 2. jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Drezdenka i powiatu strzelecko - drezdeneckiego,

 3. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki ).

 4. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Wypożyczalni, winien poinformować ją o tym co najmniej 3 dni przed terminem wycofania.

 5. Czytelnik, który zamierza zawiesić korzystanie z Wypożyczalni na ponad rok od czasu swojego ostatniego pobytu w bibliotece, winien zgłosić się po zwrot kaucji.

 6. W przypadku braku zgłoszenia, po upływie 1 roku od zaprzestania korzystania
  z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja stanowi przychód BPMiG i nie podlega zwrotowi.

 

§ 3 Wypożyczanie

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 8 woluminów.

 2. Książki wypożyczane są na okres 30 dni.

 3. Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 4. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

 5. Jeżeli książka jest aktualnie wypożyczona przez innych czytelników istnieje możliwość jej rezerwacji.

 6. W przypadku braku książki czytelnik może otrzymać informację, która z najbliższych bibliotek ją posiada w swoich zbiorach.

 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

 8. Książki wybrane przez czytelnika winny być zarejestrowane u dyżurującego bibliotekarza i jemu zwrócone.

 9. Czytelnik ma prawo do informacji o książkach, pomocy w doborze literatury, korzystania z katalogów i zbiorów.

 

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Zauważone uszkodzenia winny być zgłaszane bibliotekarzowi.

 2. Za zgubienie, zniszczenie książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni, odpowiednio do wartości rynkowej książki,
  w przypadkach szczególnie cennych wydawnictw – wg ceny antykwarycznej.

 

§ 5. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad terminy określone w § 3 ust. 2 i 3 Wypożyczalnia pobiera opłaty w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym cenniku.

 2. Jeżeli czytelnik, pomimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek BPMiG dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6. Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski można wpisywać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
  a w wypadkach szczególnych – na stałe pozbawiony prawa korzystania
  z Wypożyczalni. Decyzję w w/w przypadku podejmuje Dyrektor BPMiG w Drezdenku. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 3. Wysokość opłat regulaminowych (§ 2 – kaucje, § 5 pkt. 1 – opłaty za przetrzymywanie książek) określa obowiązujący cennik opłat regulaminowych.

 4. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.10.2019

Regulamin zatwierdzam

 

 

 

Cennik opłat regulaminowych

 

 

§ 1. Kaucje

 1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Drezdenka i powiatu strzelecko – drezdeneckiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za korzystanie z Wypożyczalni w wysokości:

  1. 15,00 PLN – młodzież ucząca się;

  2. 30,00 PLN – dorośli.

 2. Za wypożyczenie szczególnie cennych książek obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej, rynkowej wartości każdej książki.

 

 

§ 2. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin Wypożyczalnia pobiera opłaty:

 2. Upomnienie Nr 1 – 3,50 zł (cena druku, znaczka pocztowego + opłaty za przetrzymywanie)

 3. Upomnienie Nr 2 – 7,00 zł (cena druku, znaczka pocztowego + opłaty za przetrzymywanie)

 4. Upomnienie Nr 3 – 10,50 zł (cena druku, znaczka pocztowego + opłaty za przetrzymywanie)

 

 

Niniejszy cennik obowiązuje od 25.10.2019

 

 

Regulamin zatwierdzam

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku Z dnia 25.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI KSIĄŻEK

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY im. Ks. J. TISCHNERA W DREZDENKU

 

Przepisy porządkowe

§ 1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

 3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 4. Wierzchnie okrycie, teczkę, torbę lub inny bagaż należy pozostawić w wydzielonym do tego miejscu.

 

Korzystanie ze zbiorów

§ 2

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów, także ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany wpisać się do zeszytu rejestru odwiedzin w czytelni, podając następujące dane osobowe:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Własnoręczny podpis

  4. Data

  5. Tematyka

 2. Czytelnik zamawia książki u bibliotekarza i może otrzymać – jednorazowo nie więcej niż 5 woluminów.

 3. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może zatrzymać ją w czytelni przez 14 dni do dyspozycji czytelnika.

 4. Książek nie wolno wynosić z czytelni.

 5. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.

 6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki.

 7. Książek z czytelni nie wypożycza się do domu.

 8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczać na zewnątrz osobie aktualnie zarejestrowanej w bibliotece. Wypożyczający wpłaca kaucję określoną w & 2 p.1.

 9. Czytelnia udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw i innych materiałów znajdujących się w jej zbiorach.

 

Przepisy końcowe

§ 3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.

 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik czytelni.

 3. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje pokwitowanie.

 4. Skargi i wnioski można wpisywać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

 5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach – na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

 6. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.10.2019

 

 

Regulamin zatwierdzam

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku Z dnia 25.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY im. ks. J. TISCHNERA W DREZDENKU

 

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie.

 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie czytelnik winien okazać:

  1. legitymację szkolną

  2. wypełnić i podpisać zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu podając następujące dane osobowe:

   1. imię i nazwisko,

   2. PESEL

   3. zawód/zajęcie

   4. adres zamieszkania lub pobytu,

   5. nazwa i adres zakładu pracy-szkoły

   6. imię ojca,

   7. numer telefonu,

   8. adres e-mail.

   9. legitymujący się (nr dow. osob. nr. alb. lub leg. szk.)

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Wypożyczalnię o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać
  z Wypożyczalni.

 6. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz rozmów przez telefon komórkowy.

 

§ 2. Kaucje

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

 2. jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Drezdenka i powiatu strzelecko - drezdeneckiego,

 3. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki ).

 4. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Wypożyczalni, winien poinformować ją o tym co najmniej 3 dni przed terminem wycofania.

 5. Czytelnik, który zamierza zawiesić korzystanie z Wypożyczalni na ponad rok od czasu swojego ostatniego pobytu w bibliotece, winien zgłosić się po zwrot kaucji.

 6. W przypadku braku zgłoszenia, po upływie 1 roku od zaprzestania korzystania
  z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja stanowi przychód BPMiG i nie podlega zwrotowi.

 

§ 3 Wypożyczanie

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 8 woluminów.

 2. Książki wypożyczane są na okres 30 dni.

 3. Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 4. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

 5. Jeżeli książka jest aktualnie wypożyczona przez innych czytelników istnieje możliwość jej rezerwacji.

 6. W przypadku braku książki czytelnik może otrzymać informację, która z najbliższych bibliotek ją posiada w swoich zbiorach.

 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

 8. Książki wybrane przez czytelnika winny być zarejestrowane u dyżurującego bibliotekarza i jemu zwrócone.

 9. Czytelnik ma prawo do informacji o książkach, pomocy w doborze literatury, korzystania z katalogów i zbiorów.

 

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Zauważone uszkodzenia winny być zgłaszane bibliotekarzowi.

 2. Za zgubienie, zniszczenie książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni, odpowiednio do wartości rynkowej książki,
  w przypadkach szczególnie cennych wydawnictw – wg ceny antykwarycznej.

 

§ 5. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad terminy określone w § 3 ust. 2 i 3 Wypożyczalnia pobiera opłaty w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym cenniku.

 2. Jeżeli czytelnik, pomimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek BPMiG dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6. Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski można wpisywać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
  a w wypadkach szczególnych – na stałe pozbawiony prawa korzystania
  z Wypożyczalni. Decyzję w w/w przypadku podejmuje Dyrektor BPMiG Drezdenku. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 3. Wysokość opłat regulaminowych (§ 2 – kaucje, § 5 pkt. 1 – opłaty za przetrzymywanie książek) określa obowiązujący cennik opłat regulaminowych.

 4. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.10.2019

 

Regulamin zatwierdzam

 

 

 

Cennik opłat regulaminowych

 

 

§ 1. Kaucje

 1. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Drezdenka i powiatu strzelecko – drezdeneckiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za korzystanie z Wypożyczalni w wysokości:

  1. 15,00 PLN – młodzież ucząca się;

  2. 30,00 PLN – dorośli.

 2. Za wypożyczenie szczególnie cennych książek obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej, rynkowej wartości każdej książki.

 

 

§ 2. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin Wypożyczalnia pobiera opłaty:

 2. Upomnienie Nr 1 – 3,50 zł (cena druku, znaczka pocztowego + opłaty za przetrzymywanie)

 3. Upomnienie Nr 2 – 7,00 zł (cena druku, znaczka pocztowego + opłaty za przetrzymywanie)

 4. Upomnienie Nr 3 – 10,50 zł (cena druku, znaczka pocztowego + opłaty za przetrzymywanie)

 

 

Niniejszy cennik obowiązuje od 25.10.2019

 

 

Regulamin zatwierdzam

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku Z dnia 25.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

R E G U L A M I N

WYPOŻYCZLNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

 

 

 

§1.

Każdy czytelnik ma prawo do korzystania z usług Biblioteki w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

§2.

Biblioteka sprowadza książki i artykuły z czasopism (w formie odbitek kserograficznych ) z Biblioteki Narodowej, bibliotek naukowych, uczelnianych, wojewódzkich.

 

§3.

Czytelnik składa zamówienie na rewersie podając dokładne dane bibliograficzne zamawianych materiałów lub źródło informacji o nich.

§4.

Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od 2 tygodni do jednego miesiąca.

 

§5.

Biblioteka zawiadamia czytelnika mailowo lub telefonicznie o nadejściu zamówionych materiałów.

§6.

Sprowadzone przez Bibliotekę wydawnictwa książkowe udostępnia się wyłącznie w Czytelni Biblioteki – w godzinach jej otwarcia. Odbitki kserograficzne są własnością zamawiającego.

 

§7.

Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów odbitek kserograficznych, jeżeli wysyłająca je biblioteka załącza rachunek za usługę. Opłaca też koszty wysyłki zamówionych przez siebie wydawnictw w kwocie kosztów wysyłki.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.10.2019

 

 

Regulamin zatwierdzam

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku Z dnia 25.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

 

R E G U L A M I N

KORZYSTANIA Z PUNKTU BIBLIOTECZNEGO

 

§ 1. Prawo korzystania

 

1. Z usług punktu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy.

2. Obywatel pełnoletni przy zapisie powinien:

 1. okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

 2. złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu punktu bibliotecznego podając następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,

- pesel

- zawód/zajęcie

- adres zamieszkania lub pobytu,

- nazwa i adres zakładu pracy-szkoły

- imię ojca,

- numer telefonu,

- adres e-mail.

- legitymujący się (nr dow. osob. nr. alb. lub leg. szk.)

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają, zgodnie z przepisami, rodzice bądź opiekunowie prawni.

4. Czytelnik obowiązany jest podawać zmiany adresu

5. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta (wsi) bądź nie pracują stale na jego terenie pobiera się przy zapisie kaucję zwrotną w wysokości :

 1. 15,00 PLN – młodzież ucząca się

 2. 30,00 PLN – dorośli.

 

§ 2. Wypożyczenie

 

 1. Jednorazowo można wypożyczyć do domu 3 książki, w tym przynajmniej jedną popularno-naukową.

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 3. Jeśli w punkcie bibliotecznym nie ma poszukiwanej przez czytelnika książki, wówczas kierownik punktu stara się ją sprowadzić z biblioteki macierzystej lub za jej pośrednictwem z innej biblioteki.

 4. Z księgozbioru stałego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.)

 5. czytelnik korzysta w zasadzie na miejscu, w lokalu punktu bibliotecznego.

 6. Czytelnik, w którego domu panuje zakaźna choroba, nie powinien tym okresie korzystać z punktu bibliotecznego.

 

§ 3. Poszanowanie książek

Czytelnik szanuje wypożyczoną książkę, zwraca ją w ustalonym terminie, a w przypadku jej uszkodzenia lub zagubienia zobowiązany jest odkupić tę samą książkę lub kupić inną w tej samej cenie, albo zwrócić kwotę odpowiadającą wartości książki.

 

 

§ 4. Przepis końcowy

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być – na podstawie decyzji kierownika punktu bibliotecznego – czasowo pozbawiony prawa korzystania z punktu bibliotecznego. W tym przypadku przysługuje mu prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku.

 

 

Drezdenko, dnia 25.10.2019

 

 

Regulamin zatwierdzam

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku Z dnia 25.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów, Internetu i usług w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

 

 

R E G U L A M I N

KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU

 

§1

 

1. Biblioteka, w miejscach do tego wyznaczonych, udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

2. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc oraz rażące uczucia i dobre obyczaje.

3. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

4. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

§2

 

1. Do korzystania z komputerów uprawieni są użytkownicy po okazaniu bibliotekarzowi dokumentu potwierdzającego ich tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport), w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin.

2. Wpis do rejestru potwierdza przyjęcie do wiadomości i akceptację Regulaminu.

3. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.

§3

 

1. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.

2. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

 

§4

 

Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na nośniku informatycznym własnym lub wydrukować według Cennika opłat Biblioteki publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku.

§5

 

1. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera.

2. Zabrania się instalowania programów pochodzących spoza biblioteki oraz korzystania z przyniesionych przez użytkowników nośników danych.

 

§6

 

Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź inne niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.

§7

 

Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.

 

§8

 

Opłaty związane z użytkowaniem komputera i Internetu pobierane są według Cennika opłat w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku.

 

§9

 

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

 

§10

 

1. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.

2. Za użytkowników nieletnich odpowiadają ich rodzice bądź prawni opiekunowie.

 

§11

 

1. W czytelni internetowej dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.

2. Podczas pracy z komputerem nie wolno spożywać żadnych posiłków ani pić napojów oraz prowadzić rozmów przez telefon komórkowy.

 

§12

 

W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu bibliotekarz może przerwać sesję użytkownika.

 

 

 

 

 

Drezdenko, dnia 25.10.2019

 

 

Regulamin zatwierdzam

bottom of page