top of page

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku, zwaną dalej Biblioteką, jest
samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Drezdenko zwaną dalej Organizatorem.
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3. Biblioteka działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
2019r., poz. 1479) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Drezdenko, a terenem działania obszar Gminy Drezdenko.
2. Biblioteka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
§ 3. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Organizatora.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Drezdenka. W zakresie realizacji zadań merytorycznych
określonych ustawą, nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Biblioteka używa pieczęci:
- podłużnej z nazwą i adresem Biblioteki,
- okrągłej z napisem w otoku do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4. 1. Biblioteka, jako główna biblioteka publiczna Drezdenko, jest miejscem wymiany dokumentów,
usług i informacji, a także miejską instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy środowiska
twórcze oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
2. Realizując cele określone w ustawie oraz w ust. 1 Biblioteka:
1) gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz samokształceniowych użytkowników
Biblioteki;
2) udostępniania zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza je do domu użytkownikom wszystkich
grup wiekowych;
3) zapewnia przechowywanie, ochronę i konserwację materiałów bibliotecznych;
4) realizuje różnorodne i nowoczesne oferty usług informacyjno – bibliotecznych uwzględniających
potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji;
5) organizuje edukację czytelniczą i medialną wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa, mediów
elektronicznych i Internetu poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i tematyczne, wystawy,
warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze książki;
6) przygotowuje użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi
technologiami;
7) wspiera uczenie się i rozwijanie zainteresowań użytkowników Biblioteki;
8) prowadzi praktyki studenckie oraz staże;

9) udziela innym bibliotekom pomocy metodycznej i szkoleniowej;
10) prowadzi stałą obserwację i analizę rynku wydawniczego książki i innych mediów;
11) wdraża nowe technologie teleinformatyczne wraz z doskonaleniem podstawowych i fakultatywnych
form i metod pracy bibliotecznej;
12) współpracuje z innymi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi
i innymi podmiotami w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;
13) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
14) współdziała z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji wspólnych inicjatyw zmierzających do stworzenia
spójnego systemu służącego rozwiązywaniu problemów czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych
mieszkańców Gminy;
15) doskonalenie form i metod pracy bibliotekarzy;
16) sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor.
2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Burmistrza Drezdenka w trybie i na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach. Wyłonienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu lub bez
przeprowadzenia konkursu.
3. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki jednoosobowo, określa w regulaminie organizacyjnym jej
szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych działów, odpowiada za całokształt jej
działalności oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób
współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji
Biblioteki.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Biblioteki;
2) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań
oraz wniosków inwestycyjnych;
3) wydawanie regulaminów i wewnętrznych zarządzeń;
4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz dokonywanie czynności
wynikających ze stosunku pracy;
5) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki.
§ 6. 1 Biblioteka prowadzi filie na terenie Gminy:
- Filia biblioteczna w Trzebiczu,
- Filia biblioteczna w Gościmiu,
- Filia biblioteczna w Niegosławiu,
- Filia biblioteczna w Drawinach,
- Filia biblioteczna w Rąpinie.
2. Zakres działania filii jest określony w § 4.
§ 7. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki oraz stowarzyszenia twórców kultury.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 8. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową
Biblioteki.
§ 9. Instytucja działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, w ramach obowiązujących
przepisów, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, a także prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Instytucji, kierując się zasadą
efektywności ich wykorzystania.
§ 10. 1. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora;
2) biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z dotacji z budżetu państwa, darowizn i innych źródeł;
3) biblioteka może pobierać opłaty za: usługi informacyjne, bibliograficzne, wypożyczenia między-
biblioteczne, nie zwrócone w terminie, uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
2. Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie
z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
4. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami
nadzoru.
5. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

bottom of page